Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

10/19/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – oxazepam

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Oxazepam

Oxazepam

Klass: 2

Produkter

Oxascand, Sobril

Oxascand, Sobril
ATC-Koder

N05BA04

N05BA04
Substanser

oxazepam

oxazepam
Bedömning

Behandling med bensodiazepiner inklusive oxazepam under graviditet bör, om möjligt, undvikas. Någon säkerställd ökad risk för fosterskador finns dock inte, förutom möjligen vid mycket höga doser. Användning av bensodiazepiner i sen graviditet kan bland annat ge övergående utsättningssymptom hos barnet. Doseringen ska därför hållas så låg som möjligt om behandling sker under senare delen av graviditeten.

Behandling med bensodiazepiner inklusive oxazepam under graviditet bör, om möjligt, undvikas. Någon säkerställd ökad risk för fosterskador finns dock inte, förutom möjligen vid mycket höga doser. Användning av bensodiazepiner i sen graviditet kan bland annat ge övergående utsättningssymptom hos barnet. Doseringen ska därför hållas så låg som möjligt om behandling sker under senare delen av graviditeten.
Bakgrund

Gemensamt för bensodiazepiner
Riskerna med användning av bensodiazepiner under graviditeten har varit föremål för mycket forskning [1-16]. En ökad risk för fosterskador, särskilt läppgomspalt, visades i tidiga studier men har inte verifierats i senare undersökningar med bättre studiedesign [1,6,11,13]. Det var främst retrospektiva fall-kontrollstudier, där uppgifter om exponering inhämtats efter det att barnet fötts, som visade en ökad förekomst av fosterskador [3-4]. De motsägelsefulla fynden kan bero på olika studiedesign, men också på att samtidig medicinering med andra läkemedel, dolt missbruk och sociala problem kan ha påverkat resultaten [2,5].

Vid mycket hög dosering av b......

# Gemensamt för bensodiazepiner Riskerna med användning av bensodiazepiner under graviditeten har varit föremål för mycket forskning [1-16]. En ökad risk för fosterskador, särskilt läppgomspalt, visades i tidiga studier men har inte verifierats i senare undersökningar med bättre studiedesign [1,6,11,13]. Det var främst retrospektiva fall-kontrollstudier, där uppgifter om exponering inhämtats efter det att barnet fötts, som visade en ökad förekomst av fosterskador [3-4]. De motsägelsefulla fynden kan bero på olika studiedesign, men också på att samtidig medicinering med andra läkemedel, dolt missbruk och sociala problem kan ha påverkat resultaten [2,5]. Vid mycket hög dosering av bensodiazepiner, som vid missbruk, har en mera utbredd fosterskada beskrivits med avvikande utseende och påverkad psykomotorisk utveckling [10]. Detta har dock inte heller kunnat bekräftas av större studier. Det är väl dokumenterat att användning under graviditetens senare del kan ge övergående symptom som hypotoni, hypotermi, andningsbesvär och utsättningssymptom hos barnen. Likaså kan det finnas risk för något lägre födelsevikt och för tidig födsel [6,9,11-12]. När det gäller eventuella risker för barnets utveckling på lång sikt, är data otillräckliga. De studier som finns tyder dock inte på någon påtaglig risk, men fler undersökningar behövs för att slutsatser ska kunna dras [14-16]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 3 546 barn vars mödrar rapporterat användning av bensodiazepiner i tidig graviditet. Av dessa hade 96 barn en missbildningsdiagnos (2,7%) mot 63 förväntade (2,1%), vilket är en signifikant förhöjd frekvens. Tio av barnen hade Downs syndrom (mot 4-5 förväntade), vilket kan vara en följd av att dessa preparat oftare används vid högre ålder hos modern. Ytterligare 13 barn hade hypospadi (9 förväntade) och 47 barn hade hjärtfel (mot 24 förväntade). Dock var det endast två barn som hade gom- eller läppgomspalt (mot 5 förväntade). Vidare var 9,6% av barnen för tidigt födda (mot 6,1% förväntat), och 4,1% var lätta för tiden (mot 2,7% förväntat). Hela 90 barn (2,5%) hade låg Apgarpoäng efter 5 minuter, vilket är klart fler än förväntat (54 barn;1,5%).  Det finns alltså ett något avvikande förlossningsutfall efter moderns användning av bensodiazepiner. Det ska dock noteras att det inte har tagits hänsyn till kvinnornas diagnoser och/eller andra mediciner som kvinnorna kan tänkas ha använt. Siffrorna från det svenska Medicinska födelseregistret är dock i samklang med den tidigare beskrivna litteraturen, och ger ett visst stöd för att användning av bensodiazepiner under graviditet ska ske med viss försiktighet. # Specifikt om oxazepam Det finns 1 274 barn i det svenska Medicinska födelseregistret vars mödrar uppgivit användning av oxazepam i tidig graviditet. Av dessa barn hade 38 någon missbildningsdiagnos (3,0%) mot 26 förväntade. Frekvensen missbildningar var signifikant förhöjd, men sambandet kan i viss utsträckning bero på samvarierande faktorer. 5 barn (mot 1,6 förväntat) hade Downs syndrom, vilket förmodligen hänger ihop med att kvinnor som använt oxazepam var något äldre när de födde barn än andra kvinnor. Hela 17 barn (mot 8-9 förväntade) hade något hjärtfel. Ingen annan speciell typ av missbildning syntes vara överrepresenterad, och det vara endast 1 barn som hade någon läppgomspalt (mot 1 förväntat). Frekvensen barn som var födda för tidigt (123 barn mot 78 förväntade), barn som var lätta för tiden (59 barn mot 35 förväntade), och barn som hade låg Apgarpoäng (31 barn mot 19 förväntade) var också klart förhöjda.
Referenser
 1. Ban L, West J, Gibson JE, Fiaschi L, Sokal R, Doyle P et al. First trimester exposure to anxiolytic and hypnotic drugs and the risks of major congenital anomalies: a United Kingdom population-based cohort study. PLoS One. 2014;9:e100996.
 2. Bellantuono C, Tofani S, Di Sciascio G, Santone G. Benzodiazepine exposure in pregnancy and risk of major malformations: a critical overview. Gen Hosp Psychiatry. 2013;35:3-8.
 3. Dolovich LR, Addis A, Vaillancourt JM et al. Benzodiazepine use in pregnancy and major malformations or oral cleft: meta-analysis of cohort and case-control studies. BMJ 1998;317:839-43.
 4. Bonnot O, Vollset SE, Godet PF, d'Amato T, Dalery J, Robert E. In utero exposure to benzodiazepine. Is there a risk for anal atresia with lorazepam? Encephale 2003;29:553-9.
 5. Wikner BN, Stiller CO, Källén B, Asker C. Use of benzodiazepines and benzodiazepine receptor agonists during pregnancy: maternal characteristics. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2007;16:988-94.
 6. Wikner BN, Stiller CO, Bergman U, Asker C, Källén B. Use of benzodiazepines and benzodiazepine receptor agonists during pregnancy: neonatal outcome and congenital malformations. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2007;16:1203-10.
 7. Eros E, Czeizel AE, Rockenbauer M, Sorensen HT, Olsen J. A population-based case-control teratologic study of nitrazepam, medazepam, tofisopam, alprazolum and clonazepam treatment during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2002;101:147-54.
 8. Ornoy A, Arnon J, Shechtman S et al. Is benzodiazepine use during pregnancy really teratogenic? Reprod Toxicol 1998;12:511-5.
 9. Laegreid L, Hagberg G, Lundberg A. The effect of benzodiazepines on the fetus and the newborn. Neuropediatrics 1992;23:18-23.
 10. Laegreid L, Olegård R, Wahlström J et al. Abnormalities in children exposed to benzodiazepines in utero. Lancet 1987;1:108-9.
 11. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013;6:1221-86.
 12. Grigoriadis S, Graves L, Peer M, Mamisashvili L, Ruthirakuhan M, Chan P et al. Pregnancy and Delivery Outcomes Following Benzodiazepine Exposure: A Systematic Review and Meta-analysis. Can J Psychiatry. 2020;65(12):821-834.
 13. Grigoriadis S, Graves L, Peer M, Mamisashvili L, Dennis CL, Vigod SN et al. Benzodiazepine Use During Pregnancy Alone or in Combination With an Antidepressant and Congenital Malformations: Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Psychiatry. 2019;80(4):18r12412.
 14. Brandlistuen RE, Ystrom E, Hernandez-Diaz S, Skurtveit S, Selmer R, Handal M et al. Association of prenatal exposure to benzodiazepines and child internalizing problems: A sibling-controlled cohort study. PLoS One. 2017;12(7):e0181042.
 15. Sundbakk LM, Wood M, Gran JM, Nordeng H. Impact of prenatal exposure to benzodiazepines and z-hypnotics on behavioral problems at 5 years of age: A study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. PLoS One. 2019;14(6):e0217830.
 16. Lupattelli A, Chambers CD, Bandoli G, Handal M, Skurtveit S, Nordeng H. Association of Maternal Use of Benzodiazepines and Z-Hypnotics During Pregnancy With Motor and Communication Skills and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Preschoolers. JAMA Netw Open. 2019;2(4):e191435.
Författare

Karin Källén och Katarina Wide för Region Stockholm.

Karin Källén och Katarina Wide för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 1/8/2021
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
För patienter och allmänhet