Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – noretisteron

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Noretisteron

Noretisteron

Klass: 2

Produkter

Activelle, Cliovelle, Estalis, Eviana, Femanor, Femasek......

Activelle, Cliovelle, Estalis, Eviana, Femanor, Femasekvens, Kliogest, Noresmea, Novofem, Primolut-Nor, Sequidot, Trisekvens
ATC-Koder

G03DC02, G03FA01, G03FB05

G03DC02, G03FA01, G03FB05
Substanser

noretisteron, noretisteronacetat

noretisteron, noretisteronacetat
Bedömning

Behandling med noretisteron under graviditeten är olämplig. Användning i tidig graviditet för östrogenbristsymptom eller som antikonception, innebär dock ingen märkbart ökad risk för fosterskada. Vid högre dosering, som används t.ex. för behandling av blödningsrubbningar eller endometrios, föreligger en något ökad risk för maskulinisering av ett kvinnligt foster. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro.

Behandling med noretisteron under graviditeten är olämplig. Användning i tidig graviditet för östrogenbristsymptom eller som antikonception, innebär dock ingen märkbart ökad risk för fosterskada. Vid högre dosering, som används t.ex. för behandling av blödningsrubbningar eller endometrios, föreligger en något ökad risk för maskulinisering av ett kvinnligt foster. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro.
Bakgrund

Gemensamt för gestagener
Gestagena preparat används på mycket skilda indikationer och i varierande doser. Några exempel är i samband med provrörsbefruktning, vid övergångsbesvär, endometrios, som antikonceptivt medel, för att reglera menstruationer och i höga doser vid vissa endokrint känsliga cancerformer. Exponering under graviditet kan därmed ske under olika perioder av graviditeten, beroende på orsaken till behandlingen. Vid provrörsbefruktning kan det tänkas att kvinnan uppger sig ha använt ett gestagent preparat i tidig graviditet, även om det i själva verket enbart har använts vid tiden runt befruk......

# Gemensamt för gestagener Gestagena preparat används på mycket skilda indikationer och i varierande doser. Några exempel är i samband med provrörsbefruktning, vid övergångsbesvär, endometrios, som antikonceptivt medel, för att reglera menstruationer och i höga doser vid vissa endokrint känsliga cancerformer. Exponering under graviditet kan därmed ske under olika perioder av graviditeten, beroende på orsaken till behandlingen. Vid provrörsbefruktning kan det tänkas att kvinnan uppger sig ha använt ett gestagent preparat i tidig graviditet, även om det i själva verket enbart har använts vid tiden runt befruktningen och implantationen. Vid andra indikationer, är det däremot troligt att användningen har fortsatt en tid in i graviditeten innan kvinnan har upptäckt att hon var gravid. När man utvärderar förlossningsutfallet efter gestagen exponering under graviditeten, är det viktigt att man beaktar de bakomliggande tillstånden. Behandling av endometrios sker t.ex. ibland med relativt höga doser och kan fortgå en viss tid in i graviditeten. En maskuliniserande effekt av gestagener på kvinnliga foster i form av sammanväxning av labia minora och klitorisförstoring, är väl dokumenterad i äldre litteratur [1–4]. I majoriteten av rapporterna hade betydligt högre doser använts än de som numera ges vid till exempel antikonception och klimakteriebesvär. Den maskuliniserande effekten verkar främst knuten till en särskild grupp av gestagener (speciellt noretisteron och noretindron) och endast ett fåtal fall har kopplats till medroxiprogesteron [1,2]. Gestagener har också associerats med ett flertal andra missbildningar: extremitetsreduktioner, hjärtfel, VATER-associationen, det så kallade EFESSES-syndromet och hypospadi [5]. Senare analyser har dock kommit fram till att gestagenexponeringen inte orsakar icke-genitala missbildningar. Riskökningen beror istället på andra faktorer hos kvinnorna [5]. När det gäller hypospadi är studierna inte konklusiva, men om det finns en risk, är denna sannolikt ytterst liten [6].  # Data från födelseregistret I det svenska Medicinska födelseregistret finns 12 803 barn vars mödrar angivit att de använt gestagena preparat i tidig graviditet (samtliga indikationer). Av dessa barn hade 323 någon missbildning, vilket är något högt (2,5% mot 2,1% förväntat). Det är dock troligt att detta snarare sammanhänger med de underliggande tillstånden, än med läkemedelseffekten i sig. Av barnen hade 111 någon hjärt/kärlmissbildning, vilket är klart fler än förväntat (88 förväntade), men överskottet berodde huvudsakligen på relativt lindriga åkommor (förmaksseptumdefekter samt ospecificerade hjärtfel). Vidare var antalet barn med hydronefroser klart förhöjt (34 mot 17 förväntade). För de övriga huvudgrupperna av missbildningar var antalen ungefär de förväntade. Det fanns ingen ökning av missbildningar i de kvinnliga könsorganen. Andelen barn som var för tidigt födda var klart förhöjd (13,9% mot 6,1% förväntat), likaså var andelen barn som var lätta för tiden ökad (4,5% mot 2,7% förväntat), vilket också troligen kan förklaras av underliggande tillstånd (som t.ex. infertilitet, se ovan). Andelen barn födda i flerbörd var hög (14,8% mot 2,8% förväntat) men den förhöjda andelen för tidigt födda barn och barn som var lätta för tiden kunde endast delvis förklaras av den höga flerbördsfrekvensen. # Specifikt om noretisteron I det svenska Medicinska födelseregistret finns 621 barn vars mödrar uppgivit användning av noretisteron i tidig graviditet. Av dessa barn hade 17 (mot 12-13 förväntade) en missbildningsdiagnos (2,7%). Missbildningsfrekvensen var något, men inte signifikant förhöjd. Det var inte heller någon speciell typ av missbildning som var överrepresenterad.
Referenser
 1. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.
 2. Yovich JL, Turner SR, Draper R. Medroxyprogesterone acetate therapy in early pregnancy has no apparent fetal effects. Teratology 1988;38:135-44.
 3. WILKINS L. Masculinization of female fetus due to use of orally given progestins. J Am Med Assoc. 1960;172:1028-32.
 4. WILKINS L, JONES HW, HOLMAN GH, STEMPFEL RS. Masculinization of the female fetus associated with administration of oral and intramuscular progestins during gestation: non-adrenal female pseudohermaphrodism. J Clin Endocrinol Metab. 1958;18:559-85.
 5. Brent RL. Nongenital malformations following exposure to pregestational drugs: the last chapter of an erroneous allegation. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2005;73:906-18.
 6. Thomson Reuters. Micromedex: Reprorisk, TERIS. Progesterone-like Compounds (Progestins), High Dose. Tillgänglig från: www.micromedexsolutions.com. Citerad mars 2018.
Författare

Karin Källén, Ulrika Nörby och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén, Ulrika Nörby och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 8/18/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
För patienter och allmänhet
2 2
2 2

Antikonceptionella medel

Antikonceptionella medel

Klass: 2

Produkter

Abelonelle 28, Amorest 28, Anastrella 28, Azalia, Ceraz......

Abelonelle 28, Amorest 28, Anastrella 28, Azalia, Cerazette, Cilest, Cilest 28, Cleodette, Cleodette 28, Cleonita, Cleosensa, Cleosensa 28, Daylette, Depo-Progevera, Depo-Provera, Desogestrel Orifarm, Desogestrel STADA, Desogestrel Sandoz, Desogestrel Teva, Desolett, Desolett 28, Dienorette, Diza, Dizmine 28, Dizminelle, Eloine, Erlibelle, Estrelen, Estron, Evra, Exlutena, Femistad, Frivelle, Gestrina, Jadelle, Jaydess, Kyleena, Leverette, Leverette 21, Levesia, Levodonna, Levonorgestrel ABECE, Levonorgestrel Apofri, Levonorgestrel/Etinylestradiol Ebb, Levosert, Liofora, Loette 28, Mercilon, Mercilon 28, Midiana, Midiana 28, Mini-Pe, Ministat, Mirena, Neovletta, Neovletta 28, Nexplanon, NorLevo, Noriday, Novogyn, NuvaRing, Ornibel, Orthonett Novum, Postinor, Prionelle, Prionelle 28, Qlaira, Restovar, Rigevidon, Rigevidoncont, Rosal 28, Slinda, Stefaminelle, Synfase, Synfase 28, Synphase, Tomonil, Triella, Trimiron 28, Trinordiol, Trinordiol 28, Trinovum, Trinovum 28, Trionetta, Trionetta 28, Triregol, Vagiprev, Valette, Velavel, Vinelle, Yasmin, Yasmin 28, Yasminelle, Yasminelle 28, Yaz, Zarelle, Zelle, Zellmine, Zellmine 28, Zellminelle, Zellminelle 28, Zoely
ATC-Koder

G02BA03, G02BB01, G03AA03, G03AA05, G03AA07, G03AA09......

G02BA03, G02BB01, G03AA03, G03AA05, G03AA07, G03AA09, G03AA11, G03AA12, G03AA13, G03AA14, G03AA16, G03AB, G03AB02, G03AB03, G03AB04, G03AB05, G03AB08, G03AC01, G03AC02, G03AC03, G03AC06, G03AC08, G03AC09, G03AC10, G03AD01
Substanser

desogestrel, dienogest, drospirenon, etinylestradiol, e......

desogestrel, dienogest, drospirenon, etinylestradiol, etinylestradiol betadex, etinylöstradiol, etonogestrel, levonorgestrel, lynestrenol, medroxiprogesteron, medroxiprogesteronacetat, nomegestrol, nomegestrolacetat, norelgestromin, noretisteron, noretisteronacetat, norgestimat
Bedömning

Om p-piller använts en tid in i graviditeten innebär detta ingen märkbart ökad risk för en allvarlig missbildning.

Om p-piller använts en tid in i graviditeten innebär detta ingen märkbart ökad risk för en allvarlig missbildning.
Bakgrund

P-piller innehåller en kombination av östrogener och gestagener, östrogener och gestagener i sekvenspreparat eller enbart gestagener. Vaginalinlägg och plåster med östrogener och gestagener finns också tillgängliga. Ett litet antal kvinnor blir gravida trots användning av p-piller och kan fortsätta en eller ett par månader in i graviditeten med dessa medel.

Diskussionerna om ett samband mellan p-pilleranvändning och missbildningar består av två delar. Dels har man velat göra gällande att en graviditet som inträffar kort tid efter det att kvinnan upphört med p-piller, skulle innebära en ökad risk för fosterskada, speciellt Downs syndrom och extremitetsreduktioner. Senare studier har inte kunnat bekräfta dessa antaganden. Dels har man diskuterat möjligheten av att p-piller använda i tidig graviditet skulle kunna störa könsdifferentieringen och kanske också kunna ge andra missbildningar. En maskulinisering av ett kvinnligt foster genom gestagen påverkan har endast beskr......

P-piller innehåller en kombination av östrogener och gestagener, östrogener och gestagener i sekvenspreparat eller enbart gestagener. Vaginalinlägg och plåster med östrogener och gestagener finns också tillgängliga. Ett litet antal kvinnor blir gravida trots användning av p-piller och kan fortsätta en eller ett par månader in i graviditeten med dessa medel. Diskussionerna om ett samband mellan p-pilleranvändning och missbildningar består av två delar. Dels har man velat göra gällande att en graviditet som inträffar kort tid efter det att kvinnan upphört med p-piller, skulle innebära en ökad risk för fosterskada, speciellt Downs syndrom och extremitetsreduktioner. Senare studier har inte kunnat bekräfta dessa antaganden. Dels har man diskuterat möjligheten av att p-piller använda i tidig graviditet skulle kunna störa könsdifferentieringen och kanske också kunna ge andra missbildningar. En maskulinisering av ett kvinnligt foster genom gestagen påverkan har endast beskrivits vid hög dosering av gestagener och torde inte vara relevant för doser aktuella vid p-pilleranvändning. Ett samband mellan användning av p-piller och uppkomst av hypospadi har antagits av flera författare men senare studier bekräftar inte denna hypotes. Också ett samband med hjärtfel har föreslagits liksom en koppling till ett speciellt tillstånd, kallat VATER-associationen. I dessa analyser har ofta p-pillerexponering slagits samman med exponering för rena gestagenpreparat, som använts som stöd vid hotade graviditeter. En studie av 260 graviditeter bland kvinnor, som använt p-piller före graviditeten, visade en positiv association till fostrets födelsevikt och placentas vikt. Enligt det svenska Medicinska födelseregistret förekommer ”break-through”-graviditeter i cirka två procent av alla graviditeter, som leder till förlossning. Bland 4 051 barn födda av kvinnor, som uppgivit användning av p-piller i tidig graviditet, är frekvensen registrerade missbildningar i stort sett normal (89 barn mot 84 förväntade, 2,1%) och ingen säkerställd skillnad ses mellan användning av kombinationspreparat, sekvenspreparat eller lågdoserade gestagenpreparat. Antalet barn med hjärtfel (samtliga lindriga) är något förhöjd: 34 funna mot 28-29 förväntade, men denna skillnad kan vara slumpbetingad. Vidare hade nio barn läppgomspalt mot 5-6 förväntade, även detta en lätt höjning som dock är långt ifrån statistiskt säkerställd. Bland övriga stora grupper av missbildningar sammanföll de observerade antalen med de förväntade: Nio barn hade hypospadi (9-10 förväntade), fyra barn hade någon njurmissbildning (5-6 förväntade), och tre barn hade ösofagus- eller tarmatresi (2-3 förväntade). Bland mer ovanliga missbildningar märktes två barn med omfalocele och ett med gastroschisis. Andelen för tidigt födda barn och/eller lågviktiga barn var helt normal (6,3% respektive 4,5% mot förväntade 6,2% respektive 4,3%).
Referenser
 1. Charlton BM, Mølgaard-Nielsen D, Svanström H, Wohlfahrt J, Pasternak B, Melbye M. Maternal use of oral contraceptives and risk of birth defects in Denmark: prospective, nationwide cohort study. BMJ. 2016;352:h6712.
 2. Wogelius P, Horvath-Puho E, Pedersen L, Nörgaard M, Czeizel AE, Sörensen HT et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of hypospadias - a population-based case-control study. Eur J Epidemiol 2006;21:777-81.
 3. Mucci LA, Lagiou P, Hsieh CC, Tamimi R, Hellerstein S, Vatten L et al. A prospective study of pregravid oral contraceptive use in relation to fetal growth. BJOG 2004;111:989-95.
 4. Raman-Wilms L, Tseng AL, Wighardt S et al. Fetal genital effects of first-trimester sex hormone exposure: a meta-analysis. Obstet Gynecol 1995;85:141-9.
 5. Källén B, Mastroiacovo P, Lancaster PA et al. Oral contraceptives in the etiology of isolated hypospadias. Contraception 1991;44:173-82.
 6. Källén B. Maternal use of oral contraceptives and Down syndrome. Contraception 1989;39:503-6.
 7. Harlap S, Shiono PH, Ramcharan S. Congenital abnormalities in the offspring of women who used oral and other contraceptives around the time of conception. Int J Fertil 1985;30:39-47.
 8. Janerich DT, Piper JM, Glebatis DM. Oral contraceptives and birth defects. Am J Epidemiol 1980;112:73-9.
 9. Janerich DT, Glebatis D, Flink E et al. Case-control studies on the effect of sex steroids on women and their offspring. J Chronic Dis 1979;32:83-8.
 10. Bracken MB, Holford TR, White C et al. Role of oral contraception in congenital malformations of offspring. Int J Epidemiol 1978;7:309-17.
 11. Lejeune J, Prieur M. [Oral contraceptives and trisomy 21. A retrospective study of 730 cases (author's transl)]. Ann Genet 1979;22:61-6.
 12. Nora JJ, Nora AH. Editorial: Can the pill cause birth defects? N Engl J Med 1974;291:731-2.
 13. Janerich DT, Piper JM, Glebatis DM. Oral contraceptives and congenital limb-reduction defects. N Engl J Med 1974;291:697-700.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 8/8/2016
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet