Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/2/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Norgesic

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Orfenadrin

Orfenadrin

Klass: 2

Produkter

Disipal, Lysantin, Norflex, Norgesic

Disipal, Lysantin, Norflex, Norgesic
ATC-Koder

M03BC01, M03BC51, N04AB02

M03BC01, M03BC51, N04AB02
Substanser

orfenadrin, orfenadrincitrat, orfenadrinhydroklorid

orfenadrin, orfenadrincitrat, orfenadrinhydroklorid
Bedömning

Användning av orfenadrin under graviditet skall för säkerhets skull undvikas då erfarenheten är begränsad. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Användning av orfenadrin under graviditet skall för säkerhets skull undvikas då erfarenheten är begränsad. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.
Bakgrund

Orfenadrin för sig och kombinationen med paracetamol är muskelavslappande och används också vid parkinsonism. En amerikansk studie rapporterar om 411 nyfödda barn som hade exponerats för orfenadrin under första trimestern. Missbildningsfrekvensen var snarare något lägre än förväntat [1].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 90 barn vars mödrar rapporterat användning av orfenadrin. Fem barn hade en missbildningsdiagnos mot 2 förväntade. Missbildningsfrekvensen verkar således vara något hög. Ett barn hade ösofagusatresi, ett hade en handdeformitet, två barn hade ventrikelseptumdefekt (varav ett med en samtidig förmaksseptumdefekt), och ett barn hade hypospadi. Det tycks inte finnas något särskilt mönster, och tillsvidare får man förmoda att den något höga missbildningsfrekvensen är slumpbetingad. Fyndet bör do......

Orfenadrin för sig och kombinationen med paracetamol är muskelavslappande och används också vid parkinsonism. En amerikansk studie rapporterar om 411 nyfödda barn som hade exponerats för orfenadrin under första trimestern. Missbildningsfrekvensen var snarare något lägre än förväntat [1]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 90 barn vars mödrar rapporterat användning av orfenadrin. Fem barn hade en missbildningsdiagnos mot 2 förväntade. Missbildningsfrekvensen verkar således vara något hög. Ett barn hade ösofagusatresi, ett hade en handdeformitet, två barn hade ventrikelseptumdefekt (varav ett med en samtidig förmaksseptumdefekt), och ett barn hade hypospadi. Det tycks inte finnas något särskilt mönster, och tillsvidare får man förmoda att den något höga missbildningsfrekvensen är slumpbetingad. Fyndet bör dock följas upp.
Referenser
  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
Författare

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.

Karin Källén och Birger Winbladh för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 11/2/2017
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 8/25/2012

Fasstexter
För patienter och allmänhet
1 1
1 1

Paracetamol

Paracetamol

Klass: 1

Produkter

Altermol, Alvedon, Alvedon Comp, Alvedon Dos, Alvedon N......

Altermol, Alvedon, Alvedon Comp, Alvedon Dos, Alvedon Novum, Alvedon forte, Buscopan Plus, Citodon, Citodon forte, Citodon minor, Codalvonil, Curadon, Curadon forte, DI-GESIC, Dolerin, Norgesic, Oparap, Pamol, Panadol Junior, Panocod, Panodil, Panodil Brus, Panodil Forte, Panodil Retard, Panodil Zapp, Paracetamol ABECE, Paracetamol Accord, Paracetamol Actavis, Paracetamol Alternova, Paracetamol Apofri, Paracetamol B. Braun, Paracetamol EQL Pharma, Paracetamol Evolan, Paracetamol Fresenius Kabi, Paracetamol Krka, Paracetamol NET, Paracetamol Novum ABECE, Paracetamol Novum Apofri, Paracetamol Orifarm, Paracetamol Panpharma, Paracetamol Teva, Paracetamol/Kodein Evolan, Paracut, Paracut Comp, Paracut Forte, Parapo, Perfalgan, Pinex, Pinex Cappuccino, Pinex Jordgubb, Quramol, Reliv, Somadril comp., Therimin Honung & Citron, Therimin Skogsbär, Zaldiar
ATC-Koder

A03BB01, M03BA52, M03BC51, N02AC54, N02AJ06, N02AJ13......

A03BB01, M03BA52, M03BC51, N02AC54, N02AJ06, N02AJ13, N02BE01, N02BE51
Substanser

compap pvp3 (code 3930), paracetamol, rhodapap dcp-3

compap pvp3 (code 3930), paracetamol, rhodapap dcp-3
Bedömning

Det finns betryggande erfarenhet av behandling med paracetamol under graviditet. Paracetamol är i Europa ett av de mest använda analgetika/antipyretika, och inga säkerställda risker har påvisats i normala doser. Inte heller efter kraftig överdosering (självmordsförsök) tycks någon påvisbar riskökning finnas. Vid återkommande besvär och behov av längre tids användning av paracetamol, ska dock läkare kontaktas.

Det finns betryggande erfarenhet av behandling med paracetamol under graviditet. Paracetamol är i Europa ett av de mest använda analgetika/antipyretika, och inga säkerställda risker har påvisats i normala doser. Inte heller efter kraftig överdosering (självmordsförsök) tycks någon påvisbar riskökning finnas. Vid återkommande besvär och behov av längre tids användning av paracetamol, ska dock läkare kontaktas.
Bakgrund

Paracetamol är i Europa ett av de mest använda analgetika/antipyretika och det finns stor erfarenhet av användning under gravditet. Det finns inga säkerställda kända risker efter sådan behandling [1] och i en del studier används paracetamolexponering som "kontroll" eftersom man utgår från att ingen skadlig effekt kan föreligga.

Flera studier – både epidemiologiska och djurstudier – har indikerat att paracetamolanvändning under graviditet skulle kunna påverka barns neuropsykiatriska utveckling och språkinlärning negativt [2-6]. Undersökningarna har fått stort utrymme i medierna. Det är dock troligt att sambandet beror på andra faktorer än paracetamol i sig, t.ex. genetiska ors......

Paracetamol är i Europa ett av de mest använda analgetika/antipyretika och det finns stor erfarenhet av användning under gravditet. Det finns inga säkerställda kända risker efter sådan behandling [1] och i en del studier används paracetamolexponering som "kontroll" eftersom man utgår från att ingen skadlig effekt kan föreligga. Flera studier – både epidemiologiska och djurstudier – har indikerat att paracetamolanvändning under graviditet skulle kunna påverka barns neuropsykiatriska utveckling och språkinlärning negativt [2-6]. Undersökningarna har fått stort utrymme i medierna. Det är dock troligt att sambandet beror på andra faktorer än paracetamol i sig, t.ex. genetiska orsaker och/eller miljöfaktorer, som forskarna inte har kunnat justera för fullt ut i studierna. Detta stöds av data från en hittills opublicerad registerstudie från Socialstyrelsen. Denna visade att användning av paracetamol – men i ännu högre utsträckning användning av NSAID – under graviditeten har ett samband med ADHD hos barnen. Då sambandet finns för båda läkemedelsgrupperna – trots att de verkar på olika sätt – tyder detta på att något annat än själva läkemedelsexponeringen ligger bakom. Det är känt sedan tidigare att kvinnor som använder värktabletter i genomsnitt skiljer sig från andra kvinnor. Vi finner därför inte anledning att ändra vår bedömning för paracetamol. Gravida kvinnor bör dock kontakta läkare om de har upprepade besvär och behöver använda paracetamol under längre tid. En annan medieuppmärksammad studie är en dansk undersökning som rapporterade en ökad risk för icke nedvandrad testikel efter långvarig användning av paracetamol under graviditet [7]. Som framgår nedan, så finns det i det svenska Medicinska födelseregistret över 100 000 kvinnor som i tidig graviditet uppgivit att de använt paracetamol. Det finns ingen ökad risk för att pojkbarnens testiklar inte skulle vara nedstigna, inte heller finns det någon ökad risk för hypospadi. Eftersom paracetamol är en av de absolut mest vanliga och välundersökta substanserna och ingen annan forskargrupp har kunnat bekräfta sambandet i den danska studien, så ligger det nära till hands att tro att fyndet var slumpbetingat. På senare tid finns det även studier som rapporterat ett samband mellan barnastma och intrauterin exponering för paracetamol. I en svensk studie såg man att en sådan koppling kunde förklaras av att kvinnor som använde paracetamol själva oftare hade astma [8]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 107 851 barn vars mödrar rapporterat användning av paracetamol eller paracetamolkombinationer i tidig graviditet. Frekvensen missbildningar bland barnen (2 225 barn, 2,1%) stämmer helt med den förväntade frekvensen (2,1%) och ingen överrepresentation ses för någon speciell typ av missbildning. Ibland görs suicidförsök med en hög dos av paracetamol. En sådan exponering under graviditet kan givetvis inte jämföras med en mera normalförbrukning av medlet. Det finns studier från England, som undersökt graviditetsutfallet efter sådana självmordsförsök utan att ha kunnat påvisa någon skadlig effekt på fostret [9]. Överdosering under första trimestern hade dock endast förekommit hos 61 (inget barn missbildat).
Referenser
  1. The United Kingdom Teratology Information Service (UKTIS). Exposure in pregnancy. Available at: www.toxbase.org/Exposure-in-pregnancy. Accessed January 2018
  2. Bornehag CG, Reichenberg A, Hallerback MU, Wikstrom S, Koch HM, Jonsson BA et al. Prenatal exposure to acetaminophen and children's language development at 30 months. Eur Psychiatry. 2017;:.
  3. Ystrom E, Gustavson K, Brandlistuen RE, Knudsen GP, Magnus P, Susser E et al. Prenatal Exposure to Acetaminophen and Risk of ADHD. Pediatrics. 2017;140:.
  4. Liew Z, Ritz B, Rebordosa C, Lee PC, Olsen J. Acetaminophen use during pregnancy, behavioral problems, and hyperkinetic disorders. JAMA Pediatr. 2014;168:313-20.
  5. Brandlistuen RE, Ystrom E, Nulman I, Koren G, Nordeng H. Prenatal paracetamol exposure and child neurodevelopment: a sibling-controlled cohort study. Int J Epidemiol. 2013;42:1702-13.
  6. Viberg H, Eriksson P, Gordh T, Fredriksson A. Paracetamol (acetaminophen) administration during neonatal brain development affects cognitive function and alters its analgesic and anxiolytic response in adult male mice. Toxicol Sci. 2014;138:139-47.
  7. Jensen MS, Rebordosa C, Thulstrup AM, Toft G, Sørensen HT, Bonde JP, Henriksen TB, Olsen J Maternal use of acetaminophen, ibuprofen, and acetylsalicylic acid during pregnancy and risk of cryptorchidism. Epidemiology 2010;21:779-85.
  8. Källén B, Finnström O, Nygren KG, Otterblad Olausson P. Maternal drug use during pregnancy and asthma risk among children. Pediatr Allergy Immunol. 2013;24:28-32.
  9. McElhatton PR, Sullivan FM, Volans GN. Paracetamol overdose in pregnancy analysis of the outcomes of 300 cases referred to the Teratology Information Service. Reprod Toxicol. 1997;11:85-94.
Författare

Karin Källén, Birger Winbladh och Katarina Wide för Region Stockholm.

Karin Källén, Birger Winbladh och Katarina Wide för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 1/24/2018
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2017

Fasstexter
Läs mer
För patienter och allmänhet