Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – Neurocil

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Levomepromazin

Levomepromazin

Klass: 2

Produkter

Levomepromazin, Levomepromazin-neuraxpharm, Levomeproma......

Levomepromazin, Levomepromazin-neuraxpharm, Levomepromazine Orion, Neurocil, Nozinan
ATC-Koder

N05AA02

N05AA02
Substanser

levomepromazin, levomepromazinembonat, levomepromazinhy......

levomepromazin, levomepromazinembonat, levomepromazinhydroklorid, levomepromazinmaleat
Bedömning

Behandling med levomepromazin, som tillhör gruppen fentiaziner, under graviditet bör ske i samråd med specialist. Någon tydligt ökad risk för fosterskador vid behandling med fentiaziner, inklusive levomepromazin, i tidig graviditet tycks inte finnas men data är något motsägelsefulla. Om exponering har skett i tidig graviditet är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Det förekommer också neonatala symtom från bland annat andningsorgan och centrala nervsystemet, efter behandling i sen graviditet. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen, i samband med undersökning av den nyfödda.

Behandling med levomepromazin, som tillhör gruppen fentiaziner, under graviditet bör ske i samråd med specialist. Någon tydligt ökad risk för fosterskador vid behandling med fentiaziner, inklusive levomepromazin, i tidig graviditet tycks inte finnas men data är något motsägelsefulla. Om exponering har skett i tidig graviditet är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro. Det förekommer också neonatala symtom från bland annat andningsorgan och centrala nervsystemet, efter behandling i sen graviditet. Barnläkare ska vara informerad om medicineringen, i samband med undersökning av den nyfödda.
Bakgrund

Gemensamt för fentiaziner
Fentiaziner är en grupp av neuroleptika som tidigare har använts i relativt stor utsträckning vid psykossjukdomar, även hos gravida. Vissa preparat har även tidigare använts mot graviditetsrelaterat illamående och kräkningar, dock i lägre doser än vid användning på psykiatrisk indikation. Många av de studier som är publicerade är på patienter behandlade för graviditetsillamående [1-2].  

De flesta studier so......

# Gemensamt för fentiaziner Fentiaziner är en grupp av neuroleptika som tidigare har använts i relativt stor utsträckning vid psykossjukdomar, även hos gravida. Vissa preparat har även tidigare använts mot graviditetsrelaterat illamående och kräkningar, dock i lägre doser än vid användning på psykiatrisk indikation. Många av de studier som är publicerade är på patienter behandlade för graviditetsillamående [1-2].   De flesta studier som undersökt fentiaziner har rapporterat en frekvens av medfödda missbildningar i nivå med eller under den förväntade i befolkningen [2-6]. Anledningen till att man i vissa studier finner en lägre missbildningsfrekvens än den i populationen är sannolikt relaterat till att patienter med graviditetsrelaterat illamående och kräkningar ofta i lägre utsträckning föder barn med medfödda missbildningar [1, 5]. Detta beskrivs i en sammanställning av uppgifter från Medicinska Födelseregistret där justerade data visar en lägre risk för medfödda missbildningar efter exponering i första trimestern för dixyrazin och proklorperazin [6]. Det finns dock enstaka studier som beskriver en lätt ökad risk för medfödda missbildningar [3, 6-7]. Användning av neuroleptika i sen graviditet kan ge neonatala symptom hos det exponerade barnet, exempelvis extrapyramidala biverkningar, agitation, hyper- och hypotoni. Dessa symtom har i vissa fall varit långvariga [2, 8-10]. En svensk studie baserad på Medicinska Födelseregistret påvisade ett samband mellan neuroleptika, exklusive dixyrazin och proklorfenazin, och en ökad risk för neonatala andningsstörningar och diagnoser relaterade till centrala nervsystemet [6]. Neonatala symptom är även beskrivna för ett flertal fentiazinpreparat, exempelvis klorpromazin [2, 8]. Ansvarig barnläkare ska, helst före förlossningen, informeras om behandlingen.  Eventuella långtidseffekter av exponering för fentiaziner under fosterlivet är otillräckligt beskrivna. Det finns dock en större studie från 1970-talet som beskrev normal IQ vid fyra års ålder hos barn vars mödrar medicinerat med fentiaziner under graviditeteten [3]. I det svenska Medicinska Födelseregistret finns 3 105 barn vars mödrar uppgivit användning av fentiazinpreparat i tidig graviditet. Av dessa hade 45 barn någon missbildningsdiagnos (1,5%), vilket är klart färre än det förväntade antalet (64, 2,1% förväntat). Det tycktes inte heller vara någon missbildningstyp som var överrepresenterad. Inte heller kunde någon säkerställd ökning av prematuritet (212 mot 191 förväntade), lågviktighet (141 mot 136 förväntade) eller fall med låg Apgar (42 mot 46 förväntade) ses, trots att 141 av barnen var födda i flerbörd (mot 91 förväntade). # Specifikt om levomepromazin Det finns relativt begränsad information om användning av levomepromazin under graviditet och fosterskador i litteraturen. Ingen överrisk för missbildningar har dock rapporterats [5-6].   I det svenska Medicinska födelseregistret finns 108 barn vars mödrar uppgett användning av levomepromazin i tidig graviditet. Två av barnen (2-3 förväntade) hade någon missbildningsdiagnos. Ett av barnen hade hypospadi, det andra hade ventrikelseptumdefekt med förmaksseptumdefekt. Missbildningsfrekvensen var alltså inte förhöjd, men hela 13 barn (6-7 förväntade) var födda för tidigt.
Referenser
  1. Badell ML, Ramin SM, Smith JA. Treatment options for nausea and vomiting during pregnancy. Pharmacotherapy. 2006;26(9):1273-87.
  2. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy A systematic review. Schizophr Bull. 2010;36:518-44.
  3. Slone D, Siskind V, Heinonen OP, Monson RR, Kaufman DW, Shapiro S. Antenatal exposure to the phenothiazines in relation to congenital malformations, perinatal mortality rate, birth weight, and intelligence quotient score. Am J Obstet Gynecol. 1977;128(5):486-88.
  4. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  5. Reis M, Källén B. Maternal use of antipsychotics in early pregnancy and delivery outcome. J Clin Psychopharmacol. 2008;28:279-88.
  6. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013;6:1221-86.
  7. Rumeau-Rouquette C, Goujard J, Huel G. Possible teratogenic effect of phenothiazines in human beings. Teratology 1977;15:57-64.
  8. Einarson A, Boskovic R Use and safety of antipsychotic drugs during pregnancy. J Psychiatr Pract 2009;15:183-92.
  9. Pharmacovigilance Working Party (PhVWP). Antipsychotics – Risk of extrapyramidal effects and withdrawal symptoms in newborns after exposure during pregnancy. European Medicines Agency. 2011-07-28 [cited 2020-06-11].
  10. Antipsychotic drug labels updated on use during pregnancy and risk of abnormal muscle movements and withdrawal symptoms in newborns. FDA Safety Communication 2011-02-22. [cited 2020-06-11].
Författare

Karin Källén och Lisa Forsberg för Region Stockholm.

Karin Källén och Lisa Forsberg för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 6/12/2020
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2018

Fasstexter
För patienter och allmänhet