Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/31/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed fosterpåverkan

Janusmed fosterpåverkan – NULOJIX

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed fosterpåverkan och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Belatacept

Belatacept

Klass: 2

Produkter

NULOJIX

NULOJIX
ATC-Koder

L04AA28

L04AA28
Substanser

belatacept

belatacept
Bedömning

Behandling med belatacept bör ske med stor återhållsamhet under graviditet, då erfarenhet av sådan användning saknas. Djurförsök har inte visat någon ökad risk för missbildningar men möjligen en begränsad påverkan på ungarnas immunfunktion. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Behandling med belatacept bör ske med stor återhållsamhet under graviditet, då erfarenhet av sådan användning saknas. Djurförsök har inte visat någon ökad risk för missbildningar men möjligen en begränsad påverkan på ungarnas immunfunktion. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.
Bakgrund

Gemensamt för immunsuppressiva medel
Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska, gastroenterologiska och andra autoimmuna sjukdomar. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta behandlingen. Efter transplantation är exempelvis risken för fostret vid avstötning av transplantatet större än den eventuella fosterskadan......

# Gemensamt för immunsuppressiva medel Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska, gastroenterologiska och andra autoimmuna sjukdomar. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta behandlingen. Efter transplantation är exempelvis risken för fostret vid avstötning av transplantatet större än den eventuella fosterskadande effekten av läkemedlet [1-4]. Vid jämförelse mellan olika substanser är det viktigt att betona att indikationerna för de olika preparaten kan skilja sig markant åt. En skenbar skillnad i förlossningsutfall kan således snarare spegla olika sjukdomspanoraman än effekter av läkemedlen.  I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2 731 barn vars mödrar har uppgivit användning av något immunsuppressivt preparat, steroider och cytostatika undantagna. Av dessa barn hade 64 (2,3%) någon missbildning mot 56 förväntade (2,1%), det vill säga en något, men inte signifikant, ökad frekvens. Andelen barn som föddes för tidigt var dock avsevärt förhöjd (427 mot 167 förväntade). Andelarna av barn som var lätta för tiden (4,4% mot 2,7% förväntat), hade låg Apgarpoäng (2,4% mot 1,5% förväntat) och var dödfödda eller dog första veckan (22 barn mot 14-15 förväntat), var också klart förhöjda. Förmodligen är det förhållandevis dåliga förlossningsutfallet framförallt en effekt av de underliggande sjukdomstillstånden, och inte en effekt av medicineringen. Då behandling med immunsuppressiva läkemedel under graviditeten kan påverka även barnets immunförsvar, bör vaccinering med levande vaccin under de första 6 levnadsmånaderna diskuteras med barnläkare. # Specifikt om belatacept Belatacept har indikationen profylax mot njurtransplantatavstötning hos vuxna i kombination med kortikosteroider och mykofenolsyra. Substansen är ett lösligt fusionsprotein som binder till CD80 och CD86 på antigenpresenterande celler. Därmed hämmar belatacept aktivering av T-celler som är de främsta mediatorerna av immunologiskt svar till transplanterade njurar. Endast ett fåtal graviditeter där kvinnan har använt belatacept finns dokumenterade [1]. Djurförsök har inte visat embryotoxiska eller teratogena effekter. Däremot har en begränsad påverkan setts på ungarnas immunfunktion. Medlet passerar placenta hos vissa försöksdjur men det är oklart om det Fc-fragment som ingår i belatacept kan bidra till passage av human placenta. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.
Referenser
  1. Moritz MJ et al. Transplant Pregnancy Register International. 2016 Annual Report.
  2. Deshpande NA, Coscia LA, Gomez-Lobo V, Moritz MJ, Armenti VT. Pregnancy after solid organ transplantation: a guide for obstetric management. Rev Obstet Gynecol. 2013;6:116-25.
  3. Coscia LA, Constantinescu S, Moritz MJ, Frank AM, Ramirez CB, Maley WR et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation Clin Transpl. 2010;65-68.
  4. Armenti VT, Constantinescu S, Moritz MJ, Davison JM Pregnancy after transplantation. Transplantation Reviews 2008;22:223-240.
Författare

Birger Winbladh och Karin Källén för Region Stockholm.

Birger Winbladh och Karin Källén för Region Stockholm.
Uppdaterat

Innehållet uppdaterat 2/19/2021
Uppgifterna från födelseregistret är hämtade 4/1/2020

Fasstexter
För patienter och allmänhet