Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

Om Janusmed interaktioner

Introduktion

Janusmed interaktioner (tidigare benämnd Sfinx) är ett kunskapsstöd som innehåller information om läkemedelsinteraktioner. Janusmed interaktioner används för att kontrollera om två läkemedel interagerar, d.v.s. om det finns risk att ett läkemedel kan öka eller minska effekten av ett annat. Kunskapsstödet redovisar också vilka konsekvenser interaktionen kan medföra och ger en rekommendation om hur den bör hanteras för att undvika oönskade effekter.

Observera att Janusmed interaktioner endast signalerar för interaktioner mellan aktiva substanser. Användaren måste således själv beakta om hjälpämnen i vissa läkemedel, t ex alkohol.

Informationen är generell och ersätter inte den kliniska bedömningen, utan behandlingen måste anpassas för varje patient. Behandlande läkare har hela ansvaret för handläggningen av patienten.

Målgrupp

Janusmed interaktioner är avsedd att användas av läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal som hanterar läkemedel i sin yrkesutövning och skrivs därför på fackspråk. Om du som lekman ändå väljer att använda informationen gör du det på eget ansvar. Informationen ska inte ses som professionell medicinsk rådgivning och kan inte ersätta någon relation med din läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.

Om innehållet

När två läkemedel interagerar kan det antingen medföra försämrad/utebliven effekt av det ena eller båda läkemedlen, eller ge upphov till biverkningar på grund av förstärkta effekter. Janusmed interaktioner ger svar på om två läkemedel interagerar vid samtidig användning. Bedömningarna baseras på en parvis kombination av substanser. Janusmed interaktioner återspeglar därför inte de effekter som kan uppstå när fler än två substanser ges samtidigt.

Interaktionerna är klassificerade utifrån sin kliniska betydelse (A-D) och vilken dokumentation som finns (0-4). Vid bedömningen tas hänsyn till läkemedelsformerna. Interaktionsvarningarna kan alltså vara olika för samma substans beroende på om det är systemisk eller lokal behandling.

Läs mer under Klassificering av interaktionerna och Administrering och läkemedelsformer.

I korta texter beskrivs den medicinska konsekvensen av respektive interaktion tillsammans med en rekommendation om hur den bör hanteras för att undvika oönskade effekter. För den intresserade finns även en beskrivning av mekanismen bakom interaktionen. I en utförligare bakgrundsbeskrivning ges en sammanfattning av de studier som ligger till grund för bedömningen, kompletterat med referenser.

Omfattning och avgränsningar

a. Interaktioner

Ambitionen är att inkludera alla kliniskt relevanta farmakokinetiska interaktioner1 som är dokumenterade i vetenskaplig litteratur, omnämnda i produktresuméerna eller som kan förutses utifrån läkemedlens omsättning och utsöndring. Om en läkemedelssubstans inte är bedömd i Janusmed interaktioner visas denna med ett frågetecken.

Janusmed interaktioner innehåller också vissa farmakodynamiska interaktioner2. Interaktioner som kan medföra hög risk för blödning, serotonergt syndrom eller QT-förlängning tas regelmässigt med.  En del andra farmakodynamiska interaktioner förekommer också. De har då bedömts vara kliniskt relevanta och svåra att förutse. Interaktioner som är givna utifrån läkemedlens verkningsmekanismer – till exempel när agonister och antagonister verkar på samma receptorer – inkluderas inte.

1. farmakokinetiska interaktioner = när ett läkemedel påverkar ett annat läkemedels omsättning i kroppen (dess upptag, fördelning, nedbrytning, eller utsöndring)
2. farmakodynamiska interaktioner = när två läkemedel förstärker eller motverkar effekterna av varandra p.g.a. deras farmakologiska verkningsmekanismer


b. Substanser respektive läkemedelsprodukter

Janusmed interaktioner ger information om interaktioner för nästintill alla aktiva substanser i godkända läkemedel på den svenska marknaden. Substanser som ingår i Janusmed interaktioner ingår också i Janusmed riskprofil.

I Janusmed interaktioner baseras bedömningen av risken för potentiella interaktioner alltid på enskild substans. Interaktioner för läkemedelsprodukter som innehåller mer än en aktiv substans redovisas därmed separat för respektive ingående substans. Utbudet av läkemedelsprodukter som innehåller en viss aktiv substans förändras kontinuerligt. Om information saknas för sökt läkemedelsprodukt rekommenderas att söka på ingående aktiv(a) substans(er) alternativt söka i läkemedelsproduktens SPC på lakemedelsverket.se. Du kan också prova att markera rutan under sökfältet för att inkludera utgångna/ej tillgängliga läkemedelsprodukter i sökningen.

De läkemedelsgrupper som inte bedöms fullt ut med avseende på interaktioner för ingående substanser, såvida inte kliniskt relevanta interaktioner finns dokumenterade, är:

– Immunoglobuliner
– Koagulationsfaktorer
– Parenterala näringslösningar (aminosyror, fetter, vitaminer, spårämnen)
– Vacciner
– Cellterapi
– Allergener
– Diagnostika
– Medicinska gaser

Utöver information om interaktioner för substanser som ingår i godkända läkemedel finns information om en del substanser som ingår i läkemedel som endast kan förskrivas på licens i Sverige. Vissa substanser som inte finns i Sverige men som förskrivs frekvent i andra länder ingår också.

Interaktioner mellan läkemedel och vissa växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller födoämnen tas med endast i de fall kliniskt relevanta interaktioner finns dokumenterade. Interaktioner med alkohol och vid rökning redovisas också.

Du kan läsa mer på Sökning på växtbaserade läkemedel och naturläkemedel samt Sökning på annat än läkemedel.

Klassificering av interaktionerna

Interaktionerna klassificeras med bokstav (A-D) och färg avseende klinisk betydelse, samt med siffra (0-4) avseende dokumentationens art enligt bilden nedan. Observera att det inte är en “allvarlighetsskala”. Både B- och C-interaktionerna kan vara minst lika allvarliga som en D-interaktion i termer av kliniskt utfall eller kliniska händelser. Klassificeringen A, B, C, D av interaktionerna är uppbyggd som stöd för den kliniska handläggningen.

Klinisk betydelse

Interaktionen saknar klinisk betydelse
Interaktionens kliniska betydelse är okänd och/eller varierar
Kliniskt betydelsefull interaktion som kan hanteras med till exempel dosjustering
Kliniskt betydelsefull interaktion som bör undvikas
Substansen ej bedömd i Janusmed interaktioner

Dokumentationens art

0 = Data från studier av andra läkemedel med liknande egenskaper.
1 = Data från ofullständiga fallrapporter och/eller in vitro-studier.
2 = Data från väldokumenterade fallrapporter.
3 = Data från studier på friska försökspersoner och/eller pilotstudier på patienter.
4 = Data från kontrollerade studier på relevant patientpopulation.

Modifierat efter Folke Sjöqvist: A new classification system for drug interactions. Eur J Clin Pharmacol 52 (suppl) Abstract 377a 1997

Administreringssätt och läkemedelsformer

Det sätt på vilket en substans tillförs kroppen har betydelse för om den interagerar med andra substanser och i så fall, vilken klinisk betydelse interaktionen har.  I Janusmed interaktioner klassificeras interaktionerna alltid utifrån hur respektive substans administreras. Administreringssätt kan väljas direkt vid produktsökning om det finns flera läkemedelsformer. Vid substanssökning går det att välja administreringssätt i tabellen.

De begrepp som används i Janusmed interaktioner för olika administrationssätt är enteralt (peroralt), enteralt (icke peroralt), parenteralt och topikalt. Vanligtvis anges att interaktionerna gäller när en substans administreras enteralt eller parenteralt.  Enteralt avser då såväl enteral (peroral) som enteral (icke peroral) administrering.

För läkemedelsprodukter definierar vanligen läkemedelsformen administrationssättet. Typiskt administreras tabletter enteralt (peroralt), suppositorier enteralt (icke peroralt), injektionsvätskor parenteralt och krämer topikalt.

Den gruppering av läkemedelsformer med avseende på administrationssätt som tillämpas i Janusmed interaktioner kan grovt beskrivas med dessa exempel:

Enteralt peroralt
Läkemedelsformer som administreras
– peroralt

Enteralt icke peroralt
Läkemedelsformer som administreras
– intraoralt (inkluderar sublingual och buckal administrering)
– rektalt

Parenteralt
Läkemedelsformer som administreras
– intravenöst
– intraartikulärt
– intramuskulärt
– subcutant
– intratekalt
– intraperitonealt
– intraartikulärt
– intraventrikulärt (cerebralt)
– transdermalt

Hit räknas även
– produkter för dialys
– inhalationsångor/-vätskor för generell anestesi
– implantat

Topikalt
Läkemedelsformer som administreras
– i ögat, även intravitrealt
– i örat
– i näsan
– via inhalation
– kutant, inklusive schampo
– vaginalt
– endocervikalt
– intrauterint
– intravesikalt (för urinblåsan)

Hit räknas även
– stentar

Så här tas innehållet fram

Interaktionsinformationen baseras på systematiska sökningar i vetenskaplig litteratur och andra interaktionsdatabaser. En värdering av den samlade dokumentationen, inklusive SPC-texter, görs av en grupp oberoende experter bestående av kliniska farmakologer och farmaceuter specialinriktade på läkemedelsinteraktioner. Före publicering granskas och godkänns texterna av specialister i klinisk farmakologi som har lång erfarenhet av arbete med läkemedelsinteraktioner. Även om SPC-texter ingår i bedömningen av interaktioner i Janusmed interaktioner kan slutsatserna ibland helt eller delvis skilja sig från den som anges i SPC-texten.

Läs mer: Referenslitteratur

Uppdateringsfrekvens

Interaktionsinformationen och läkemedelsprodukter uppdateras löpande. Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil uppdateras samtidigt.

Referenslitteratur

1. PubMed
Biomedicinsk databas som tillhandahålls av The National Library of Medicine, USA.

2. Drugline
Fråge/svarsdatabas utvecklad av Karolic (Läkemedelsinformationscentralen vid avdelningen för klinisk farmakologi, Huddinge). Drugline innehåller textdokument med evaluerade problemorienterade patientfall med fokus på läkemedelsbehandling.

3. DrugReax
DrugReax tillhandahålls av Micromedex och inkluderar dokument kring läkemedelsinteraktioner.

4. Stockley’s Drug Interactions
Databas som beskriver läkemedelsinteraktioner, dess mekanismer, kliniska betydelse och hantering. Tillhandahålls av Pharmaceutical press.

5. EPAR
European Public Assessment Report (EPAR) beskriver de vetenskapliga konklusioner som tas fram under den centraliserade evalueringsprocessen inom EMA.

6. SPC
Produktresumé godkänd av Läkemedelsverket.

7. European Medicines Agency (EMA)
Europeiska läkemedelsmyndighetens monografier över naturläkemedel.

8. Stockley’s Herbal Medicines database
Databas som innehåller interaktionsmonografier för naturläkemedel. Tillhandahålls av Pharmaceutical Press.

9. QT-drugs list
Woosley, RL, Heise, CW and Romero, KA, www.CredibleMeds.org,  QTdrugs List, AZCERT, Inc. 1822 Innovation Park Dr., Oro Valley, AZ  85755
Databas över läkemedel som förlänger QT-tiden.

10. University of Liverpool
Databaser över interaktioner med HIV- respektive hepatitläkemedel.

Så här söker du i Janusmed interaktioner

Sökningar i Janusmed interaktioner sker med Elasticsearch. När du skrivit in fem tecken i sökfältet visas möjliga träffar i en dropplista, ju fler tecken som skrivs in desto mer exakta träffar visas i listan. Observera att listan bara visar sådana alternativ som finns i Janusmed kunskapsstöd. Skriver du ett namn i sökfältet som inte finns i Janusmed kunskapsstöd kommer det inte att visas i dropplistan och är då inte heller sökbart. Om en substans finns med i något av Janusmeds kunskapsstöd men inte Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil markeras detta med ett frågetecken på interaktionstabben.

Sökning kan ske på såväl substansnamn som produktnamn och det går att blanda substans- och produktnamn i samma sökning. Hittar du inte den läkemedelsprodukt som du söker i dropplistan, prova då att söka på substansnamn. Uppdatering mot aktuellt produktsortimentet i Sil sker löpande, men det finns en viss fördröjning gentemot uppdateringarna i Sil.

När du söker läkemedelsprodukt så sker sökningen enbart bland de produkter som finns tillgängliga i Sverige. Om du även vill inkludera läkemedelsprodukter som utgått från marknaden eller på annat sätt inte är tillgängliga för tillfället så markerar du rutan under sökfältet. Sökning på substans omfattar alltid samtliga substanser som finns i Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil.

För sökning på substansnamn i Janusmed interaktioner används det rekommenderade svenska namnet enligt NSL2. I enstaka fall, som t.ex. för vitaminer där flera vedertagna benämningar frekvent används, är det möjligt att söka på alternativa benämningar så som t.ex. vitamin C och askorbinsyra. Sökning på vitamin C kommer att ge träff på askorbinsyra som är det rekommenderade svenska namnet enligt NSL.

1. Sil = Svenska informationstjänster för läkemedel, nationellt medicinskt informationssystem från Inera.
2. NSL = Nationellt substansregister från Läkemedelsverket.

Sökningen i Janusmed interaktioner sker samtidigt i Janusmed riskprofil. För användare med avtal om Janusmed riskprofil signalerar knappen ”Riskprofil” om det finns en ökad risk för någon av de farmakologiska effekter som Janusmed riskprofil uppmärksammar på. Genom att klicka på knappen Riskprofil växlar du till vyn för Janusmed riskprofil och ser hela riskprofilen. Du återgår till interaktionsöversikten genom att klicka på knappen Interaktioner.

Observera att Janusmed riskprofil endast är tillgängligt för regioner och organisationer som har avtal med Region Stockholm. Övriga användare ser istället ett hänglås på knappen Riskprofil.

Sökning på växtbaserade läkemedel och naturläkemedel

Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel tas med i Janusmed interaktioner endast när det finns dokumenterade interaktioner. Observera att interaktioner med denna typ av läkemedel inte är väl studerade och frånvaro av interaktionsvarning i Janusmed interaktioner innebär inte att det är uteslutet att medlen kan interagera.

Ingående ämnen (”substansnamnen”) i Janusmed interaktioner benämns i möjligast mån i enlighet med det av NSL rekommenderade svenska namnet. Som regel utgörs det rekommenderade namnet av den latinska benämningen följt av det svenska namnet på växten inom parentes. Det är möjligt att söka på såväl det svenska namnet som på det latinska, t.ex. kommer sökning på allium sativum eller vitlök båda att ge träff på allium sativum (vitlök). Det är även möjligt att söka växtbaserade läkemedel och naturläkemedel på de produktnamn som finns upptagna i Sil, t.ex. Kyolic som innehåller allium sativum (vitlök).

Interaktioner finns beskrivna i Janusmed interaktioner för följande växtbaserade läkemedel/naturläkemedel:

allium sativum (vitlök)
curcuma longa (gurkmeja)
harpagophytum (djävulsklo)
echinacea purpurea (röd solhatt)
eleutherococcus senticosus (rysk rot)
equisetum arvense (åkerfräken)
ginkgo biloba
gojibär
hypericum perforatum (johannesört)
omega-3 triglycerider (fiskolja)
panax ginseng (ginseng)
peumus boldus (boldo)
schisandra chinensis (fjärilsranka)
serenoa repens (sågpalmetto)
silymarin (mariatistel)
trigonella foenum-graecum (bockhornsklöver)
ubidekarenon (coenzym q10, ubikinon)

Sökning på annat än läkemedel

Födoämnen tas med i Janusmed interaktioner endast när det finns dokumenterade interaktioner med någon eller flera läkemedelssubstanser. Observera att interaktioner med födoämnen inte är väl studerade och frånvaro av interaktionsvarning i Janusmed interaktioner innebär inte att det är uteslutet att de kan interagera.

Interaktioner finns beskrivna i Janusmed interaktioner för följande födoämnen:

apelsinjuice
granatäpplejuice
grapefruktjuice
camellia sinensis (grönt te)
klorofyll
mjölk
resveratrol
tranbärsjuice
yoghurt
äppeljuice

Även interaktioner mellan läkemedel och alkohol respektive rökning finns upptagna i Janusmed interaktioner.

alkohol
rökning

Med alkohol avses i Janusmed interaktioner bruket av alkohol när det intas som dryck, inte när etanol ingår i en läkemedelsprodukt. Observera att Janusmed interaktioner inte varnar för risker som uppstår p.g.a. farmakodynamiska effekter som förstärkning av andningsdeprimerande och/eller sederande effekter när alkohol kombineras med t.ex. opioider, bensodiazepiner/lugnande eller sömnmedel.

Visning av sökresultat

Visa interaktionspar i läkemedelslista
Vartefter du söker substanser och läkemedelsprodukter skapas en läkemedelslista under sökfältet. Läkemedelslistan sorteras alfabetiskt. När två läkemedel interagerar visas detta grafisk genom att läkemedelsparet förbinds med en linje som avslutas i en boll vid respektive läkemedel. Interaktionens klassificering framgår av bokstav och siffra på bollen och av den färg som motsvarar klassificeringen. När det finns flera interaktioner mellan läkemedlen i läkemedelslistan sorteras interaktionerna i ordningen D, C, B, A från vänster till höger.

Läs mer: Klassificering av interaktionerna

När det finns så många interaktioner i läkemedelslistan att alla inte syns i den första vyn kommer texten ”Flera interaktioner” att visas tillsammans med en pil som pekar i den riktning det finns fler interaktioner. Använd scrollisten under läkemedelslistan för att förflytta dig till höger respektive vänster för att se alla interaktioner.

scrollist

Välj att visa A-interaktioner
För bästa överblick av potentiellt kliniskt relevanta interaktioner visas inte A-interaktioner automatiskt. Detta framgår av reglaget och texten till vänster ovanför läkemedelslistan.

För reglaget åt höger för att se eventuella A-interaktioner.

Visa information om interaktionerna

Information om interaktionerna finns nedanför den grafiska presentationen. Du når informationen antingen genom att klicka på bollarna för respektive interaktion eller genom att scrolla ned på sidan.

detaljerad lista

Visa alla interaktioner

Om du vill se alla interaktioner för en substans eller läkemedelsprodukt som finns i Janusmed interaktioner klicka på den grå bollen efter substans- alt produktnamnet. Siffran anger antalet interaktioner.

alla interaktioner

Expandera produkter för att visa ingående substanser

Om du vill se alla ingående substanser i en läkemedelsprodukt så kan du expandera vyn med + tecknet framför läkemedelsnamnet, alternativt för alla läkemedelsprodukter samtidigt med länken längst ner i läkemedelslistan.

När ett produktnamn visas två eller flera gånger i läkemedelslistan efter sökning indikerar det att interaktionens kliniska betydelse är olika beroende på hur läkemedlet administreras, t.ex. som tablett eller som kräm.

ingående substanser

Detta framgår när vyn expanderas för att visa ingående substanser:

Det kan finnas flera interaktioner mellan två läkemedelsprodukter när något av läkemedlen är ett kombinationspreparat med flera ingående substanser:

När vyn expanderas för att visa ingående substanser, framgår att alla tre substanser som ingår i Cocillana-Etyfin interagerar med warfarin.

Om oss

Janusmed interaktioner är ett kunskapsstöd som tillhandahålls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Informationsinnehållet tas fram i samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, som svarar för de medicinska bedömningarna av interaktionerna.

Janusmed interaktioner för webb och Janusmed integrerad klassas som ett Nationellt medicinskt informationssystem (NMI) och står under tillsyn av Läkemedelsverket.

Ansvarig tillverkare:
Region Stockholm
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm

Kontakt
Vi tar gärna emot frågor, synpunkter på innehållet eller anmälan om avvikelser!
Kontakta oss via e-post: e-tjanster.hsf@sll.se
Meddelandet skickas till lämplig handläggare/person som besvarar ditt ärende. Ärenden hanteras kontorstid måndag – fredag.

Om kakor (cookies) på webbplatsen

Janusmed interaktioner använder kakor (cookies). Det är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor:

– En permanent som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.

– En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Janusmed interaktioner använder kakor för inloggningsfunktionalitet, statistikinsamling, samt för notifiering om kakor.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av det i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar
ytterligare information om cookies på sin webbplats www.pts.se (öppnas i nytt fönster).