Om Janusmed amning

Introduktion

Janusmed amning (direktadress: https://janusmed.sll.se/amning) är ett kunskapsstöd som ger generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas medan modern använder olika läkemedel. Observera att rekommendationerna i Janusmed amning inte gäller prematura och/eller sjuka spädbarn då dessa alltid kräver särskilda överväganden.

Målgrupp

Informationen i kunskapsstödet vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter som har frågor hänvisas till sin behandlande läkare. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information till patienter och allmänhet.

Om innehållet

Hur eller om en ammande kvinnas läkemedelsanvändning påverkar barnet avgörs av flera faktorer. Mängden läkemedel i mjölken beror på läkemedlets koncentration i kvinnans blod och passage över till bröstmjölk. Hur stor läkemedelsdos barnet exponeras för avgörs av förmågan att ta upp, bryta ned och utsöndra läkemedlet. Dessutom finns individuella skillnader i läkemedelseffekt på barn.

Om en ammande kvinna behöver använda läkemedel bör nyttan med amningen vägas mot eventuell läkemedelspåverkan på barnet. Vid kortare tids läkemedelsanvändning kan bröstmjölken pumpas ur och kasseras. Vid längre tids läkemedelsanvändning bör barnet observeras med särskild vaksamhet eftersom långtidsstudier saknas för många läkemedel.

Omfattning och avgränsningar

De flesta läkemedel som används av kvinnor i fertil ålder finns i Janusmed amning. Fyra gånger per år uppdateras befintliga texter och nya tillkommer. Saknar du något läkemedel i databasen Janusmed amning? Kontakta oss gärna på e-tjanster.hsf@regionstockholm.se.

För patienter och allmänhet

Till dig som inte är medicinskt utbildad och söker information i kunskapsstödet Janusmed amning.

Läkemedel kan gå över till bröstmjölken om mamman medicinerar under amningstiden. Ibland påverkar det barnet och riskerna kan öka särskilt vid lång tids behandling, men det behöver inte vara så.

Informationen är skriven på fackspråk, främst för medicinskt utbildade, och ger allmänna råd om amning av friska barn. Anvisningarna gäller inte för barn som fötts för tidigt eller är sjuka, eftersom de kan behöva speciell vård.

En kortfattad information med rubriken ”Råd till allmänheten” sammanfattar innehållet i texten och ger också råd om när du bör kontakta din läkare för diskussion. Avbryt inte en pågående behandling utan att först ha pratat med din läkare.

Det är också viktigt att veta att texterna är allmänna och att varje människa är unik. Din läkare kan därför ge dig särskilt anpassade råd, som kanske inte stämmer helt överens med råden i Janusmed amning men som är det bästa för just dig och ditt barn.

Klassificering och dokumentationsgrad

Läkemedelssubstanserna i kunskapsstödet Janusmed amning är bedömda utifrån en tregradig skala 1, 2 och 3 med färgmarkering grön, gul och röd. En gul ikon med frågetecken innebär att substansen/läkemedlet inte är bedömd i Janusmed amning.

Bild på de olika klassificeringarna i Janusmed amning

Ett frågetecken i en gul cirkel på fliken amning innebär att information om ett eller flera sökta substanser/läkemedelsprodukter saknas i kunskapsstödet.

Bild på flik med frågetecken i gul cirkel

Dokumentationen som ligger till grund för bedömning är klassificerad i tre kategorier och anges med siffrorna 0, 1 eller 2.

Bild på de olika dokumentationsgraderna i Janusmed amning

Beräkning av barndos

Som ett mått på barnets läkemedelsexposition via bröstmjölk, “barndosen”, presenteras antingen en barndos beräknad på intag av en liter mjölk eller den viktjusterade maternella dosen. Denna beräknas enligt följande formel, under antagandet att barnet dricker 150 ml mjölk/kg/dygn och att modern väger 60 kg.

Bild på beräkning av barndos i Janusmed amning

Så här tas innehållet fram

Information baseras på systematiska litteratursökningar i vetenskaplig litteratur och handböcker inom ämnet. Texterna i kunskapsstödet är skrivna av apotekare vid Klinisk Farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Alla texter granskas och slutgodkänns av ansvarig klinisk farmakolog.

Informationen uppdateras fyra gånger per år. Uppdatering av läkemedelsprodukter görs löpande, dock minst en gång i månaden.

Så här söker du i Janusmed amning

Sökningen i Janusmed amning sker samtidigt i Janusmed interaktioner, Janusmed riskprofil och Janusmed fosterpåverkan.

Läs mer: Så här söker du i Janusmed

Visning av sökresultat

Sökta substanser och/eller läkemedelsprodukter placeras i en läkemedelslista under sökfältet. Läkemedelslistan sorteras i klassificeringsordningen 3, 2, 1 uppifrån och ner. Information om den sökta substansen/produkten presenteras nedanför läkemedelslistan.

Läs mer: Klassificering och dokumentationsgrad

Avsändare och ansvarsförhållanden

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm ansvarar för tjänsten. Medicinskt ansvarig för textinnehållet är Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Kontakta oss

För frågor om kunskapsstödet och rapportering av avvikelser kontakta: e-tjanster.hsf@regionstockholm.se

Hälso- och sjukvårdspersonal inom Stockholms län kan vid individuella frågeställningar kring en patient och vid oklarhet eller avsaknad av information i kunskapsstödet kontakta läkemedelsinformationscentralen Karolic, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm: karolic.karolinska@regionstockholm.se.

Sjukvårdspersonal i övriga Sverige hänvisas till sin regionala läkemedelsinformationscentral.

Informationen i kunskapsstödet vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter som har frågor hänvisas till sin behandlande läkare.

Om kakor på webbplatsen

Janusmed amning använder kakor (cookies). Det är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor:
– En permanent som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
– En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Janusmed amning använder kakor för inloggningsfunktionalitet, statistikinsamling, samt för notifiering om kakor.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av det i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats www.pts.se (öppnas i nytt fönster).

Uppdaterad: 2021-09-28